สิ่งที่ทำให้ Mor Corporation (The VC Group) แตกต่างคือความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในซอฟท์แวร์ด้านต่างๆ ซึ่งทำให้เราสามารถสรรค์สร้างระบบที่ตอบโจทย์องค์กรแบบ End-to-End โดยไร้รอยต่อ ลดภาระการเชื่อมต่อและความไม่คล่องตัว ทำให้การใข้งานของ Users ในองค์กรราบรื่นและตอบโจทย์ธุรกิจในทุกๆด้าน

Expertise

Application development

เป็นพื้นฐานที่สำคัญของซอฟท์แวร์ทุกแขนง และยังแบ่งได้เป็นงานต่างๆได้อีกหลายส่วน

1. Requirement Analysis - คือการเก็บรวบรวมความต้องการและเรียบเรียงให้เป็นระบบ แม้จะเป็นงานที่ไม่ใช่งานด้าน technical แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง ซอฟท์แวร์โปรเจกต์จำนวนมากที่ล้มเหลวเพราะไม่ได้รวบรวมและเรียบเรียงความต้องการจาก User อย่างเป็นระบบเพียงพอ

2. Software Architecture - เป็นขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ซึ่งรวมถึงการเลือก Component เพื่อมาเป็นองค์ประกอบของระบบ และการออกแบบการทำงานร่วมกันของ Component ต่างๆกัน การเลือก Component ที่ดี โดยเฉพาะ Opensource Component จะช่วยให้สามารถควบคุมราคาของโครงการได้อย่างมากและยังมีผลต่อความเสถียรและความราบลื่นในการทำงานของระบบในระยะยาว

3. Database design - คือการออกแบบ Schema ซึ่งเป็นโครงสร้างการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในระบบงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เปรียบเสมือนการวางเสาเข็มของระบบ ถ้าออกแบบได้ดีระบบจะมีความยืดหยุ่นและสามารถพัฒนาฟังก์ชั่นได้ในระยะยาว เหมือนเสาเข็มที่วางไว้ดีจะทำให้สามารถสร้างตึกได้สูงโดยโครงสร้างยังมีความเข้มแข็งไม่โคลงเคลง

4. Web-based application development - คือการพัฒนาฟังค์ชั่นงานที่ใช้ Component ที่เป็น Web-based สำหรับ User Interface เหมาะสำหรับการทำงานบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้คซึ่งเหมาะกับการใส่ข้อมูลอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีความจำเป็นต้องติดตัวไปนอกสถานที่ การพัฒนาเป็น Web-based application ทำให้ลดต้นทุนการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาเนื่องจากเป็นการทำงานบน Browser ที่ไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้งที่มีการออกเวอร์ชั่นใหม่

5. Mobile application development - คือการพัฒนาฟังค์ชั่นงานที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทั้ง iOS และ Android เหมาะกับงานที่ต้องมีการพกอุปกรณ์ไปด้วย เช่นงานนอกสถานที่ งานที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายสถานที่ภายในองค์กร หรือ การพัฒนา Mobile Application สำหรับลูกค้าองค์กรเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารกับองค์กร

6. Quality Assurance - คือขั้นตอนการทดสอบระบบว่ามีการทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้โดยไม่มีข้อผิดพลาด และสามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้โดยไม่มีปัญหาการใช้งาน

Data Analytics

สำหรับองค์กรทุกแห่ง "ข้อมูล" คือขุมทรัพย์ที่ฝังดินเอาไว้ รอให้มีคนขุดเอาไปใช้สร้างประโยชน์ให้องค์กรและลูกค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงการออกแบบระบบเพื่อ automate การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นความชำนาญอีกแขนงที่ Mor Corporation มีประสบการณ์อย่างยาวนาน โดยเฉพาะระบบที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่างทันท่วงที รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น Big Data, Functional Programming, Machine Learning, Artificial Intelligence

Communications System

นอกเหนือจากการพัฒนา Application เพื่ออำนวยความสะดวกการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานแล้ว การทำงานภายในองค์กรจะพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการผนวกเอาระบบการสื่อสารพื้นฐานอื่นๆเข้าไปอยุ่ในระบบงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบ Voice over Internet Protocol (VoIP), การสื่อสารผ่าน Chat, การสื่อสารผ่าน Video Call/Conference

ในอดีตระบบต่างๆเหล่านี้มักถูกแยกเป็นเอกเทศออกมาจากระบบงานหลัก อยู่ในรูปแบบของ IP PBX, Unified Communication System, Video Conference System แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Opensource และความชำนาญของ Mor Corporation ทำให้เราสามารถผนวกเอาระบบการสื่อสารต่างๆเหล่านี้เข้าไปใน Application ระบบงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน และให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายในระบบเดียวให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และต่อยอดในอนาคต

Embedded System

การประยุกต์ใช้ Embedded System (ระบบสมองกลฝังตัว) อย่างเหมาะสมจะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มความฉลาดใหักับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทำให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานร่วมกับระบบหลักได้เสมือนกับคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบได้ นั่นหมายถึงข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ต่างๆจะสามารถไหลมารวมเข้าเข้ากับข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์หลักได้ และหมายถึงการที่ระบบคอมพิวเตอร์หลักจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้โดยลดต้นทุนในการดำเนินการ หรือที่เรามักได้ยินในชื่อของ Internet of Things

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ผลิตชั้นนำอย่าง Foxconn ทำให้ Mor Corporation มีความชำนาญในเรื่องการประยุกต์ความสามารถด้าน Embedded System มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ Internet of Things สำหรับองค์กรในธุรกิจต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงแรม ค้าปลีก การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

Video Platform

ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อวิดีโอในการสร้างศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ Mor Corporation ได้ลงทุนในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน Video Platform ในด้านต่างๆอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Video Streaming, Storage, Editing, Curation และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถนำความชำนาญด้านต่างๆเหล่านี้มาสร้างเป็น Platform หรือ Service เพื่อมาช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทยและคนทั่วได้อย่างกว้างขวางในอนาคต